Privacy Policy

1. Gegevensbeschermingsbeleid

‘C.Defryn Projects BV’ wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt ‘C.Defryn Projects BV’ zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • duidelijkheid
 • doelbinding
 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid
 • CIA (waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid)

 

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt.
Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • contract uitvoeren
 • wettelijke bepaling
 • vitaal belang
 • algemeen belang
 • gerechtvaardigd
 belang

 

Doel en rechtmatigheid

‘C.Defryn Projects BV’ zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat ‘C.Defryn Projects BV’ alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, ‘C.Defryn Projects BV’ voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door ‘C.Defryn Projects BV’ verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, onder aanneming, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat ‘C.Defryn Projects BV’ u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.
Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.
Indien ‘C.Defryn Projects BV’ om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij ‘C.Defryn Projects BV’ als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • inzage
 • beperking
 • rectificatie
 • wissen
 • profilering weigeren
 • overdraagbaarheid
 • bezwaar

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

 

We nemen onze taak serieus

Verwerkingsverantwoordelijke
‘C.Defryn Projects BV’ houdt zich eraan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen op basis van de aard, omvang, context en het doel van de verwerking waarbij de mogelijke risico’s zijn omschreven.
Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat ‘C.Defryn Projects BV’ de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

Als er een verwerking uitgevoerd wordt door een andere partij, doet ‘C.Defryn Projects BV’ uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.
Deze verwerking wordt vastgelegd door middel van een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen waarin volgende aspecten meegenomen worden:

 • het onderwerp en de duur van de verwerking
 • de aard en het doel van de verwerking
 • het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen
 • de rechten en verplichtingen voor de verwerker.

Verwerker
Wanneer ‘C.Defryn Projects BV’ als verwerker wordt aangesteld, nemen wij geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.
De verwerking van persoonsgegevens als verwerker onder het gezag van een andere verwerker of verwerkingsverantwoordelijke gebeurt uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien er gedragscodes ontwikkeld zijn die van toepassing zijn op ons werkingsdomein gaat ‘C.Defryn Projects BV’ de mogelijkheid na om te voldoen aan deze gedragscode.

 

We volgen de vooropgestelde principes van gegevensbescherming

Privacy by design of gegevensbescherming door ontwerp
Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt ‘C.Defryn Projects BV’ zich ertoe om enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de hoeveelheid van de verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de termijn waarvoor ze worden opgeslagen en de toegankelijkheid ervan.

Privacy by default of gegevensbescherming door standaardinstelling
‘C.Defryn Projects BV’ houdt zich eraan om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevensbeschermingsbeginselen zo doeltreffend mogelijk uit te voeren. Hiermee houdt ‘C.Defryn Projects BV’ rekening met de stand van techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en het doel van de verwerking alsook met de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s.

 

We werken samen met de toezichthoudende autoriteit

Zowel in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke als van verwerker zal ‘C.Defryn Projects BV’ in voorkomend geval samenwerken met de Gegevensbeschermingsautoriteit bij het vervullen van haar taken.

 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

‘C.Defryn Projects BV’ is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers.
Heeft u vragen voor ‘C.Defryn Projects BV’ ?

Contacteer ons:
Verwerkingsverantwoordelijke ‘C.Defryn Projects BV’
Maatschappelijke zetel
Provinciebaan 95
8840 Oostnieuwekerke
0472 79 34 50
Verantwoordelijke GDPR
Christoph Defryn
info@christophdefryn.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).
Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit
Gegevensbeschermingsautoriteit
Contactgegevens
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact@apd-gba.be

‘C.Defryn Projects BV’ is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van ‘C.Defryn Projects BV’ de verwerkingsverantwoordelijke zijn. ‘C.Defryn Projects BV’ is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval?
Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

(bron: website Privacy Commissie)

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?
De website van ‘C.Defryn Projects BV’ is zo geconfigureerd dat er geen opslag en/of verwerking gebeurt tijdens bezoeken onze website.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?
Aangezien de niet opslag/verwerking cookies configuratie van onze website is het ook niet nodig om deze op een handmatige manier te gaan verwijderen.

 

Procedure rechten betrokkene

Welke rechten heeft een betrokkene?
Elke betrokkene of data subject heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.
Opmerking: ‘C.Defryn Projects BV’ doet niet aan automatische besluitvorming of profilering.

 

De algemene vuistregel

Alle communicatie in verband met de verwerking moet in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal verspreid worden.

De informatie wordt schriftelijk of met andere middelen zoals elektronische middelen verstrekt. Indien de betrokkene een elektronische vraag indient, wordt de informatie via elektronische weg verschaft tenzij anders gevraagd. Informatie kan slechts mondeling meegedeeld worden op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

Bijzondere situatie – verwerking waarvoor identificatie niet is vereist.
In dit geval kan de uitoefening van de rechten van de betrokkene niet gebeuren. Tenzij de betrokkene aanvullende informatie heeft verschaft die het mogelijk maken hem te identificeren. In dit laatste geval kan je niet weigeren gevolg te geven aan het verzoek van de betrokkene.

 

Hoe verloopt de communicatie?

Antwoordtermijn
Binnen de maand na ontvangst van het verzoek informeer je de betrokkene over het gevolg. Ook indien je geen gevolg zal geven aan het verzoek moet de betrokkene hiervan ingelicht worden met toelichting waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. Daarbij moet de je ook de betrokkene informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in te stellen bij de rechter.
De standaard antwoordtermijn van één maand kan indien nodig met twee maanden worden verlengd. Binnen de maand moet de betrokkene op de hoogte gebracht worden van de verlenging.

Kostprijs
Het verstrekken van de nodige informatie gebeurt kosteloos. Tenzij het verzoek van de betrokkene buitensporig of ongegrond is vanwege hun repetitief karakter.
In dat geval zijn er twee opties.

 1. Een redelijke vergoeding aanrekenen volgens de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of de communicatie of de gevraagde maatregelen gepaard gaan.
 2. Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
  Opgelet! De ongegronde of buitensporige aard van het verzoek moet je kunnen aantonen.

 

Specifieke instructies ‘uitvoeren maatregel i.f.v. aangevraagd recht’.

Opmaken of aanvullen wie wat concreet moet doen binnen uw organisatie voor:

Recht van inzage
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Gegevens doorsturen naar betrokkene.

Recht op rectificatie
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Gegevens volgens vraag aanpassen.
Tijdstip en gewijzigde gegevens doorsturen naar betrokkene.

Recht op gegevenswissing – recht op vergetelheid
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Gegevens volgens vraag verwijderen of anonimiseren.
Tijdstip en bewijs van verwijdering of anonimiseren doorsturen naar betrokkene.

Recht op beperking van de verwerking
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Gegevens volgens vraag van beperking aanpassen of gefundeerde reden van niet uitvoering opmaken.
Tijdstip en bewijs van aangepaste beperking of reden van niet uitvoering doorsturen naar betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Gegevens volgens vraag overdragen naar nieuwe verwerkingsverantwoordelijke of gefundeerde reden van niet uitvoering opmaken.
Tijdstip en bewijs van overdraging of reden van niet uitvoering doorsturen naar betrokkene.

Recht van bezwaar
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Onderzoek voeren naar reden van bezwaar.
Actie ondernemen of nieuwe procedure opstellen om de reden van bezwaar in de toekomst te vermijden.
Tijdstip en genomen actie om reden van bezwaar te vermijden doorsturen naar betrokkene.

Recht op weigeren geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering
Verantwoordelijke GDPR : Claude Bamelis.
Melding maken van het aangevraagd recht bij alle overige verwerkers van de gegevens.
Gegevens volgens vraag opzoeken.
Betrokkene uitnodiging om de geautomatiseerde besluitvorming of profilering persoonlijk te bespreken.
Tijdstip en schriftelijke melding maken van de persoonlijk besproken items doorsturen naar betrokkene.

Opgelet!
Kennisgevingsplicht meenemen in de uitwerking van de instructies:
verantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.