Verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen, leveringen en diensten geschieden tegen de hiernavolgende bepalingen. Andersluidende bepalingen van de klant worden niet aanvaard. De klant wordt, door het feit zelf van de koop, verondersteld onze algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden, zelfs indien ze tegenstrijdig zijn met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

Prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Drukfouten en merkbare vergissingen in onze prijslijsten, aanbiedingen en bevestigingen verbinden ons niet. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

Vanaf de ontvangst van de goederen draagt de koper alle verantwoordelijkheid voor verlies, vernietiging of verdwijning ervan. Elke zending/levering geschiedt daarenboven op risico en gevaar van de koper.

Eventuele klachten dienen per e-mail of per aangetekende brief aan het adres van onze zetel te worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

In geval van defecte of niet-conforme levering, kan de koper geen enkele schadevergoeding vorderen uit welke hoofde ook, en kan de verkoper alleen gebonden zijn tot vervanging van de defectueuze of niet-conforme koopwaar of stukken. De defectueuze of niet-conforme goederen worden binnen de periode van 8 kalenderdagen ongebruikt aan ons terugbezorgd.

De aan onze klanten geleverde goederen blijven onze eigendom tot de integrale betaling van het factuurbedrag en desgevallend tevens de conform art. 8 verschuldigde conventionele rente en schadebeding.

Een ontwerp, proefdruk of prijsbestek blijft eveneens onze eigendom tot een toewijzing volgt. Zonder toewijzing kan het ontwerp, proefdruk of prijsbestek worden aangerekend tegen uurloontarief.

Onze facturen zijn – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – betaalbaar op de plaats van onze maatschappelijke zetel, netto, op 30 dagen na factuurdatum.

Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een rente van 12 % per jaar. Daarenboven wordt, in geval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2.000,00 €, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend, dit ten titel van conventioneel schadebeding.

Het indienen van een aanvraag in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen, alsook het niet betalen op de vervaldag van het geheel of een gedeelte van een factuur maakt alle openstaande rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden zijn, en verleent ons de mogelijkheid bestaande bestellingen te annuleren.

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 40 % van de prijs van de bestelling.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het Vredegerecht van Roeselare en van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Het Belgisch recht is van toepassing.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet zou ontvangen hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing behalve indien hij het verzoek ten gepaste tijden zou hebben gedaan om de noodzakelijke vertaling te bekomen.

De nietigheid van één van voorgaande bedingen heeft geenszins de nietigheid van de overige verkoopsvoorwaarden tot gevolg.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.